Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Cirkevnej materskej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda

 Kvalifikačné predpoklady:
 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
 • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
 • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.
Požadované doklady:
 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
 • krstný list – originál,
 • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
 • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,
 • koncepcia rozvoja cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 14. februára 2018  na adresu:

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Arcidiecézny školský úrad
Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.
Obálku je potrebné označiť heslom:
„Výberové konanie CMŠ Dunajská Streda – neotvárať“
Mgr. Ing. Ján Hallon
riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava
V Trnave, 27. januára 2018
Č. 878/2018

Príloha:  Výberové konanie

Výberové k. CMŠ D.Str.

Iskolánk énekkara is szerepelt a Magyar Kultúra Napján, a Pázmaneum Polgári Társulás által szervezett ünnepségen.

A program vezetője: Koszorús Margit pedagógus, az énekkar karnagya

A DSTV riportjában iskolánk pedagógusa, az énekkar karnagya is megosztja a nézőkkel az ünnepi műsorral kapcsolatos gondolatait:

http://m.dunaszerdahelyi.sk/tanccal-enekkel-zenevel-es-szavalattal-unnepeltek-magyar-kulturat

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén iskolánk énekkara is a színpadra lép e jeles ünnepségen. Műsorukban népdalcsokrot hallhatunk Bartók Béla gyűjtéséből, népdalfeldolgozást, majd Isten áldását a Magyar ének magyar lélek hangja c. dallal kérik az egész nemzetre.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

https://www.facebook.com/events/313496842486717/

 

Az iskola és óvoda igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy pénteken (2018. január 12-én) az iskola pedagógusai temetésen vesznek részt, ezért
nem lesz tanítás és az óvoda sem fog üzemelni.

Kérjük, gondoskodjanak a gyermekeik elhelyezéséről.

Megértésüket köszönjük!

Mgr. Aranyossy Teodóra, igazgatónő