Iskolánk belső rendje

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s VJM
Szent János Egyházi Alapiskola
Trhovisko 1.

929 01 Dunajská Streda

Školský poriadok

Každý žiak CZŠ svojím správaním a vystupovaním v škole i na verejnosti reprezentuje túto školu. Žiaci sa pred vyučovaním a po vyučovaní modlia. Zdravia kresťanským pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus .

I. Dochádzka do školy

 1. Vyučovanie začína o 750 hodine. Žiak prichádza do školy včas, najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie. Po prvom zvonení vchádzajú do triedy. Dbajú na pokyny pedagogického dozoru, upratovačiek a školníka. Pred vstupom do školy si žiak očistí obuv, pred vstupom do triedy sa prezuje a topánky si ukladá na poličky umiestnené na chodbách. Do tried vchádzajú len v prezuvkách.

 1. Ak žiak z vážnych dôvodov nestihne začiatok vyučovania na 1. vyučovaciu hodinu, oznámi dôvod svojho meškania vyučujúcemu bez vyzvania.

 1. Žiak chodí do školy čisto upravený, vkusne oblečený, bez výstredností, primerane svojmu veku. Nesmie sa maľovať, farbiť ani melírovať vlasy, lakovať nechty, chlapci nesmú nosiť náušnice a neprimerane dlhé a neupravené vlasy, dievčatá neprimerane krátke sukne, tričká na ramienka. Má prezuvky, ktoré by mali byť pohodlné, hygienicky nezávadné, mali by zabezpečovať bezpečný pohyb žiaka v škole. Športová obuv patrí na športoviská, obúvajú si ju pred hodinou telesnej výchovy.

 1. Žiak nesmie odísť z vyučovania bez vedomia triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy. Počas vyučovania a ani cez prestávky neopúšťajú areál školy.

Ak žiak opustí školu a vyučovanie pre vopred známu príčinu alebo zo zdravotných dôvodov, vyžiada si súhlas vyučujúceho nasledovne:

  1. z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci, oznámi to triednemu učiteľovi

  1. na 1 deň uvoľní žiaka triedny učiteľ

  1. na viac ako 1 deň uvoľní žiaka riaditeľka školy, po konzultácii s triednym učiteľom, riaditeľka školy si vyžiada žiadosť o uvoľnenie v písomnej forme

 1. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie a meškanie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka a iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole podľa posúdenia riaditeľky školy.Ak žiak ide k lekárovi iba na prehliadku, prípadne na iné krátke ošetrenie, po jeho skončení je povinný prísť na vyučovanie.

 1. Neprítomnosť žiaka v škole, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, alebo škola má pochybnosti o opodstatnení neprétomnosti žiaka na vyučovaní (napr. v čase, kedy bol ospravedlnený zákonným zástupcom z dôvodu choroby, bol žiak videný túlať sa, prípadne pri závažnejšej nebezpečnej činnosti, prípadne ak je podozrenie, že žiak chce vyhnúť niektorému vyučovaciemu predmetu,…) škola vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie, alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca žiaka do troch dní od nástupu žiaka do školy.

 1. Ak žiak pred klasifikáciou vymeškaných 30% vyučovacích hodín daného predmetu, môže byť nariadené komisionálne preskúšanie. Komisionálne preskúšanie môže byť nariadené aj pri nižšom

počte ako 30% hodín, ak sa žiak vyhýba hodnoteniu a vyučujúci ho nemá možnosť klasifikovať.

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole, bez zbytočného odkladu, príčinu jeho neprítomnosti.

 2. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva, alebo je v trvalom styku na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy.

 1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená. Takéto prípady rieši riaditeľ školy, podľa platných predpisov a oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.

   

Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:

  1. ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

  2. ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o priestupku podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 596/2003 Z. z.“),

  3. ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede je žiak povinný dať do poriadku svoje miesto, očistiť ho od odpadkov, vyložiť stoličku. Týždenníci zotrú na mokro tabuľu, zatvoria okná, zavrú vodovodné kohútiky. Na pokyn učiteľa sa pomodlia, opustia triedu, pod dozorom učiteľa odchádzajú do šatne.

 1. Žiaci sa nesmú bezdôvodne bez dozoru učiteľa zdržiavať po skončení vyučovania v triede, v budove školy, ani v areáli školy, okrem tried na to určených.

 1. Žiakom nie je dovolené nosiť do školy akékoľvek predmety, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie alebo majú veľkú cenu. Škola neručí za stratu alebo poškodenie týchto predmetov.

 1. Je zakázané pre žiakov, aby mali počas vyučovacej hodiny pri sebe mobil. Mobil je možné používať jedine pred a po vyučovaní. Podobné zásady platia i pre používanie optických prístrojov. Žiak je povinný odovzdať mobilný telefón vyučujúcemu na 1. vyučovacej hodine. Mobilný telefón bude vrátený žiakovi po poslednej vyučovacej hodine, pred odchodom domov.

 1. Pri porušení bodu 14 bude žiakovi mobil alebo optický prístroj uskladnený u riaditeľky školy a vrátený zákonnému zástupcovi.

II. Správanie sa na vyučovaní

 1. Žiak má právo , aby mu nové poznatky boli vysvetlené zrozumiteľne, primerane jeho veku, aby sa na nejasnosti mohol opýtať svojich učiteľov. Pýta sa však taktne tak, aby čo najmenej rušil učenie sa ostatných spolužiakov.

 1. Každý sa môže pomýliť, prípadne niečo zabudnúť. Žiak má však dopredu upozorniť vyučujúcich na prípadné prekážky pri plnení školských povinností a ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny. Žiak má právo na omyl, ale nesmie to zneužívať.

 1. Žiak si má vybrať taký spôsob prípravy na vyučovanie, aby získal čo najlepšie hodnotenie. Ak má žiak dojem, že jeho hodnotenie známkou nebolo úmerné jeho vedomostiam, môže slušne a taktným spôsobom upozorniť vyučujúceho na domnelé krivdy alebo neprávosti.

 

 1. Žiak má právo byť vypočutý a vyjadriť svoj názor. Ak sa chce niečo spýtať, alebo odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je vyvolaný, odpovedá nahlas a zreteľne.

 1. Žiak má právo zvoliť si svoje miesto v triede, sedieť s kým chce, ak svojim správaním neruší učiteľa a spolužiaka. V takomto prípade určí žiakovi miesto v triede učiteľ alebo vyučujúci. Presádzanie žiakov zo zdravotných dôvodov je v kompetencii triedneho učiteľa.

 1. Žiak dochádza na vyučovanie pripravený. Veci potrebné na vyučovanie si pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.

 1. Do školy je žiak povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Podobne nie je prípustné nosiť do školy väčšiu sumu peňazí a cenné veci. Pri odcudzení týchto vecí neberie škola na seba zodpovednosť a nebude robiť opatrenia. Drahé predmety nosia žiaci na vlastnú zodpovednosť.

 1. Žiaci sa na škole pohybujú len pod dozorom pedagogických pracovníkov. Na vyučovanie mimo triedy

/telesná výchova, technická výchova, náboženstvo, cudzie jazyky a iné/ čakajú podľa pokynov vyučujúceho, presúvajú sa na miesto vyučovania jedine pod jeho dozorom, podľa jeho pokynov.

 1. Žiak sedí na vyučovaní slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov. Nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy. Zadané domáce úlohy nie je dovolené písať v škole. Denne nosí

do školy žiacku knižku.

 1. Ak učiteľ osloví žiaka, /vyvolá ho k tabuli/ žiak sa postaví a odpovedá na otázky učiteľa. Učiteľ si môže zvoliť aj inú formu vyučovacej hodiny, kedy žiaci pri odpovediach nevstávajú, rozprávajú sa s učiteľom aj bez vyzvania učiteľa, komunikujú so spolužiakmi i s učiteľom uvoľnenou formou. Tento spôsob vyučovania je učiteľ povinný oznámiť žiakom pred začiatkom vyučovacej hodiny, najneskôr však na začiatku vyučovacej hodiny. Spôsob komunikácie, ako i priebeh a pravidlá vyučovacej hodiny určí vyučujúci na začiatku vyučovacej hodiny.

 1. Ak vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia povstaním. Sadnú si na pokyn učiteľa.

 1. Ku všetkým pedagógom a zamestnancom školy sa správajú zdvorilo a pri stretnutí sa zdravia pozdravom:

„Pochválený buď Ježiš Kristus.“ „S Pánom Bohom.“, „Dobré ráno. dobrý deň. Dovidenia“. Oslovenie učiteľov je pán, pani.

 1. Žiak sa zdvorilo správa aj ku svojim spolužiakom, je k nim tolerantný, nepoužíva vulgarizmy, fyzické a psychické násilie, chráni zdravie svoje i svojich spolužiakov.

 1. Žiaci sa správajú ku sebe ohľaduplne, slušne a taktne. Fyzické násilie, terorizovanie, šikanovanie, ale i urážanie, vysmievanie a ponižovanie osobnosti žiaka bude chápané ako narušovanie školského poriadku.

 1. Manipulovať s oknami, s vypínačmi ako i s iným zariadením triedy môže žiak len so súhlasom vyučujúceho.

 1. Ak sa žiak nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a určí dôvod svojej nepripravenosti.

 1. Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku, neničí školské lavice, školské stoličky, ani zariadenie, steny a podlahu v triede a v škole. Šetrne zaobchádza s učebnicami, učebnými pomôckami a školským zariadením. Ak úmyselne zničí zariadenie školy, učebnice, školské potreby svoje alebo spolužiakove, uhradí škodu a bude niesť následky za porušenie školského poriadku.

III. Správanie sa žiakov cez prestávky

 1. Žiak má právo cez prestávku na oddych a na desiatu. Právo na oddych majú aj ostatní spolužiaci. Preto žiak nie je nadmieru hlučný, nepôsobí rušivo na ostatných spolužiakov.

 1. Počas prestávky žiak rešpektuje pokyny dozorkonajúceho učiteľa a zároveň sa pripravuje na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. V školskej budove behať, vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách a radiátoroch je prísne zakázané.

 1. Počas malých prestávok žiaci zostávajú v triede. Akékoľvek problémy riešia prostredníctvom dozorkonajúceho učiteľa.

 1. Počas veľkej prestávky môžu žiaci vychádzať prezutí na dvor v prípade priaznivého počasia.

 1. Počas veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú len v určených priestoroch – na chodbe, v určenej časti areálu školy. Akýkoľvek iný pohyb po areáli školy, mimo areálu školy, bez vedomia dozorkonajúceho učiteľa je neprípustný.

 1. Nie je dovolené žiakom bez dôvodu vchádzať, alebo sa zdržiavať v inej triede, ako tej, do ktorej patrí.

 1. Povinnosti týždenníkov

Týždenníci zodpovedajú za čistotu a vetranie triedy, čistotu tabule, zaobstarávajú kriedu, prinášajú pomôcky na vyučovaciu hodinu, zodpovedajú za poriadok počas prestávok, ak mešká vyučujúci na hodinu, po piatich minútach to hlásia v zborovni.

IV. Správanie sa žiakov v zariadení školského stravovania

Pred jedlom a po obede sa modlíme spoločne alebo individuálne.

 1. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. Žiakov I. stupňa prevádzajú do školskej jedálne učitelia alebo vychovávateľky ŠKD.

 1. V školskej jedálni sa žiak zdržiava jedine počas vydávania stravy, v čase nevyhnutnom pre konzumáciu stravy.

 1. V školskej jedálni sa pohybujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Ostatní žiaci, sú na chodbách pod dozorom dozorkonajúceho učiteľa.

 1. V jedálni sa žiak správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory ani obrusy.

 1. Žiak dodržiava pokyny dozorkonajúceho učiteľa, iných učiteľov a vychovávateľov.

 1. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode od stola zasunie stoličku.

V. Starostlivosť o zdravie

 1. Akékoľvek poranenia, ktoré sa vyskytli žiakovi počas vyučovania alebo pri mimoškolskej akcii usporiadanej školou sa nahlasujú zodpovednému pedagógovi, ktorý následne vypracuje záznam o úraze /krúžky, výlety, exkurzie, …/.

 1. V prípade, že má žiak zdravotné problémy už doma, neprichádza do školy, ostáva doma a navštívi detského lekára.

 2. Každý žiak je povinný mať v hygienickom vrecku vlastný pohár, uterák, mydlo, papierové vreckovky a toaletný papier.

 1. Je prísne zakázané nosiť do školy, prechovávať, používať alebo rozširovať cigarety, alkoholické nápoje, drogy, omamné látky ohrozujúce zdravie ako i predmety ohrozujúce zdravie.

 1. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania ohlási to ihneď vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.

 1. K ochrane zdravia patrí aj správanie sa voči spolužiakom a dospelým osobám. Je prísne zakázané šikanovanie, psychické a fyzické násilie, ponižovanie osobnosti žiaka /nadávky, …/. Šikanovanie je trestný čin a v prípade zistenia bude oznámený polícii.

 1. Pri akomkoľvek zistení činností uvedených v bode 6 je žiak povinný oznámiť to pedagogickému pracovníkovi školy alebo vedeniu školy.

   

VI. Starostlivosť o školské zariadenie,

školské potreby, učebné pomôcky a učebnice

 1. Zariadenie tried, steny, lavice, školské stoličky, tabuľa, skrinky, odpadový kôš, učebné pomôcky, obrazy a iný materiál v škole sú hodnoty, ktoré slúžia aj iným žiakom na viac rokov. Preto sú ich povinní šetriť.

 1. Akékoľvek úmyselné poškodenie zariadenia školy, školských potrieb, školských pomôcok a učebníc spôsobuje škole finančné straty, ktoré musí nahradiť zákonný zástupca žiaka.

 1. Žiaci sú povinní šetriť učebnice, nosiť ich do školy obalené, akékoľvek poškodenie učebnice alebo jej stratu hradí zákonný zástupca žiaka.

 1. Učebné pomôcky na škole majú dnes takú finančnú hodnotu, že sú pre školu finančne veľmi nákladné. Preto je povinnosťou každého žiaka používať ich šetrne.

 2. Žiak sa pohybuje v budove školy len v čase nevyhnutnom pre vyučovanie a mimoškolské aktivity usporiadané školou. Žiak je povinný šetriť okolie a budovu školy, zariadenie školy a školské pomôcky, rastliny. Akékoľvek materiálne škody, ktoré žiak spôsobí, musí rodič žiaka uhradiť, resp. opraviť.

VII. Správanie sa žiakov v záujmových krúžkoch, na výletoch,

exkurziách, brigádach, športových akciách, na súťažiach a na iných

mimoškolských akciách, organizovaných školou alebo na ktorých sa

škola zúčastňuje

 1. Na mimoškolských aktivitách školy sa zúčastňujú žiaci len ak majú o ne záujem. Povinná účasť, minimálne pol roka je na krúžkoch alebo nepovinných predmetoch, do ktorých sa však žiak prihlásil dobrovoľne. Z účasti na výlete môže triedny učiteľ vylúčiť žiaka, ktorý je neprispôsobivý a často porušuje školský poriadok.

 1. Na mimoškolských aktivitách sa môžu zúčastňovať len žiaci, u ktorých je záruka disciplinovaného správania sa a bezpodmienečného dodržiavania pokynov učiteľa. Preto učiteľ alebo vedúci záujmov. krúžku si žiakov vyberá.

 1. Akákoľvek akcia mimo školy je organizačne náročná a vytvára zväčšené predpoklady pre možné zdravotné ohrozenie žiaka. Preto je nevyhnutné dodržiavať každý príkaz pedagogického pracovníka na akcii.

 1. Pre všetky mimoškolské aktivity platia rovnaké ustanovenia školského poriadku ako v predošlých bodoch I-VI.

VIII. Správanie sa žiakov mimo školy

 1. Za správanie sa žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca.

 1. Akékoľvek porušenie zákona, narušenie medziľudských vzťahov, konfliktov vyplývajúcich z problémov zo školy sú žiaci povinní hlásiť pedagogickým pracovníkom alebo vedeniu školy.

 1. Aj na verejnosti žiak reprezentuje školu, preto je povinný správať sa slušne ku zamestnancom školy, k dospelým osobám, ku spolužiakom a ostatným ľuďom.

 1. Každý žiak má právo požiadať pedagogického pracovníka o pomoc aj pri riešení svojich problémov mimo školy, informovať ho o možných prekážkach svojej prípravy na vyučovanie alebo o problémoch ohrozujúcich zdravý vývin svojej osobnosti.

 1. Prísne sa zakazuje hrať hazardné hry, stávkovať, navštevovať bez doprovodu zákonného zástupcu pohostinstvá, diskotéky a nočné podniky.

IX. Odmeny a výchovné opatrenia

  1. Za príkladné správanie, výborný prospech a reprezentáciu školy dostáva žiak pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, od riaditeľky školy pred kolektívom celej školy a v závere školského roka na návrh pedagogickej rady sú vybraní žiaci morálne ocenení o. arcibiskupom.

  1. Za porušenie školského poriadku sa udeľujú tieto tresty:

 1. pokarhanie u triedneho učiteľa pred kolektívom triedy

 1. oznámenie priestupku rodičom

 1. pokarhanie riaditeľom školy

 2. pokarhanie pred kolektívom celej školy

 1. znížená známka zo správania na stupeň 2

 1. znížená známka zo správania na stupeň 3, prípadne vylúčenie žiaka zo školy

X. Prevencia voči šikanovaniu

 1. Akýkoľvek odkaz alebo sťažnosť môže žiak dať do schránky pri schodišti vedľa zborovne.

 2. Vedenie školy pravidelne kontroluje schránku a oprávnené sťažnosti rieši s výchovnou poradkyňou, školskou preventistkou patologických prejavov mládeže a triednym učiteľom.

XI. Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 1. Zákonný zástupca má právo písomne požiadať o ospravedlnenie svojho dieťaťa z vyučovania z rodinných dôvodov na 1 vyučovací deň triednym učiteľom. Na viac ako 1 deň je zákonný zástupca povinný napísať žiadosť o uvoľnenie z vyučovania z rodinných dôvodov riaditeľovi školy.. Maximálne je možné, aby žiak chýbal na vyučovaní z rodinných dôvodov 3 dni.

 2. Zákonný zástupca je povinný kontrolovať žiacku knižku ako základný dokument, ktorý ho informuje o prospechu žiaka. Zákonný zástupca zodpovedá za to, aby všetky ospravedlnenia z dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní boli zapísané výlučne v žiackej knižke žiaka

 3. Zákonný zástupca má právo získať akékoľvek informácie týkajúce sa prospechu žiaka od triedneho učiteľa telefonicky alebo osobne počas dní školského vyučovania, najvhodnejšie však počas konzultačných hodín od 1330 do 1400 každý deň školského vyučovania.

 4. Zákonný zástupca má právo odvolať sa voči rozhodnutiam riaditeľa v zmysle platnej legislatívy.

Školský poriadok je platný do 01. 09. 2019

V Dunajskej Strede, 01. 09. 2019

 

PhDr. PaedDr. Agnesa Paráková

  riaditeľka CZŠ