Iskolánk belső rendje

Školský poriadok 2021/2022

Riaditeľka Základnej cirkevnej školy svätého Jána apoštola po prerokovaní v pedagogickej rade a s orgánmi školskej samosprávy , na základe § 153 zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a Vyhlášky  MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole  a o  zmene a doplnení s účinnosťou od 01. septembra 2021 vydáva tento Školský poriadok.

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Riaditeľka Základnej cirkevnej školy svätého Jána apoštola vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole Školský  poriadok.
 2. Školský poriadok je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. Jeho cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimovyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinný ho dodržiavať.
 3. Školský poriadok školy je verejne prístupný na vývesnej tabuli školy, na internete, v priestoroch zborovne školy a v pracovni riaditeľa školy. Prílohy vnútorného poriadku sú prístupné v odborných učebniach.

Čl. 2

Organizácia vyučovania

 1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je súčasťou vývesky každej triedy.
 2. Začiatok vyučovania je od 7,50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Začína a končí sa zvonením.
 3. Časové rozdelenie dňa

Pre 1. až 9. ročník:

           dopoludňajšie vyučovanie                                                                 

1.h. 7,50 – 8,35                                 
2.h. 8,40 – 9,25
3.h. 9,40 – 10,25
4.h. 10,30 – 11,15
5.h. 11,20 – 12,05
6.h. 12,35 – 13,20 
7.h. 13,25 – 14,05

prestávky

Po 1.h.  5 min.

2.h.       15 min.

3.h.        5 min.

4.h.        5 min.

5.h.        30 min.

6.h.        5 min

 • Popoludňajšie vyučovanie pre 1. až 9. ročník sa začína o 12,55 hod., a vyučovacia jednotka trvá 45 minút.
 • Školský klub detí, materská škola  a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný poriadok.

Čl. 3

                                                            Práva a povinnosti žiakov

Čl. 3/1 Práva žiakov

 1. Škola rešpektuje a dodržiava práva žiakov v súlade s medzinárodnou Deklaráciou práv dieťaťa prijatou OSN v roku 1959 a so školským zákonom.
 2. Žiak má právo obrátiť sa so svojimi problémami a sťažnosťami na svojho triedneho učiteľa, na výchovného poradcu a na vedenie školy, a môže tieto osoby požiadať o pomoc.
 3. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
 4. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
 5. Žiak má právo mýliť sa.
 6. Žiak má právo na výber metódy a spôsobu prípravy na vyučovanie.
 7. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 8. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 9. Žiak  má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.
 10. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, spolužiakov.
 11. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok.
 12. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti, a nie je to v rozpore s nariadeniami službukonajúceho učiteľa.
 13. Žiak má právo navštevovať podujatia, ktoré sú vhodné pre mládež.
 14. Žiak má právo navštevovať záujmové krúžky školy.
 15. Žiak má právo na slobodné vyjadrenie svojho názoru a na výber náboženského vierovyznania.
 16. Žiak má právo na ochranu svojho dobrého mena a cti, bez ohľadu na majetkové a sociálne pomery svojich rodičov.
 17. Žiak má právo na bezplatné vzdelávanie.
 18. Žiak má právo na multikultúrne vzdelávanie, a rozvíjanie svojej národnej kultúry.
 19. Žiak má právo na vzdelávanie v materinskom jazyku.
 20. Žiak má právo na odpočinok, na hru a na voľný čas.
 21. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie, pred krutosťou a šikanovaním.

Čl. 3/2 Povinnosti žiakov

 1. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v Základnej cirkevnej školy svätého Jána apoštola  v Dunajskej Strede prijaté v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19.
 2. Žiaci sa po príchode do školy prezúvajú, svoje topánky si uložia aj s kabátmi na vešiaky, ktoré sú na chodbách pri triedach. Od 7,00 hod. Po prvom zvonení, o 7,30 hod. môžu ísť do svojich tried. Žiaci sú povinní prichádzať do školy aspoň 10 minút pred začiatkom vyučovania. Vyučovanie sa začína o 7,50 hod.
 3. Počas prestávok si pripraviť učebné pomôcky na ďalšiu hodinu, a po zazvonení sedieť na svojom mieste.
 4. Po príchode učiteľa alebo iného dospelého človeka do triedy ich pozdraviť postavením.
 5. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, na začiatku hodiny sa ospravedlní príslušnému vyučujúcemu.
 6. Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a so školským majetkom. Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní nahradiť rodičia žiaka, ktorý škodu spôsobil. Ak nie je možné určiť, že kto spôsobil škodu, uhradí ju celá trieda resp. každý žiak. Spôsobenú škodu treba uhradiť do konca školského roka.
 7. Na hodinách telesnej výchovy používať cvičebný úbor a športovú obuv.
 8. Žiaci sú povinní udržiavať čistotu v celej škole. Po skončení vyučovania uprace každý žiak svoje miesto, vyloží stoličku.
 9. V škole a na podujatiach organizovaných školou (návšteva divadla, exkurzie, školské výlety) dodržiavať pokyny všetkých pedagogických zamestnancov.
 10. Navštevovať všetky záujmové krúžky, na ktoré sa prihlásil na začiatku školského roka.
 11. Každú zmenu, ktorá sa týka trvalého bydliska, alebo osobného stavu žiaka hlásiť neodkladne triednemu učiteľovi.
 12. Počas vyučovania je zakázané používať mobilný telefón alebo MP3 prehrávače (na začiatku prvej hodiny budú pozbierané a uložené v zborovni – po vyučovaní vrátené).
 13. Žiakovi je zakázané manipulovať s didaktickou technikou (notebook,dataprojektor) bez povolenia vyučujúceho. 
 14. Žiak je povinný hlásiť svojmu triednemu učiteľovi akúkoľvek formu šikanovania zo strany spolužiakov.
 15. Žiaci sú povinní sa v škole aj mimo školy správať slušne, a prispievať k dobrému menu školy.

Čl. 3/3 Povinnosti týždenníkov

 1. Týždenníkov určuje každý týždeň triedny učiteľ, ktorých zapíše do triednej knihy. Skupinu týždenníkov tvoria dvaja žiaci. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede.
 2. Týždenník utiera tabuľu, vyvetrá a dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne učebňu, a tak isto po skončení vyučovania, dozerá na čistotu a poriadok.
 3. Keď učiteľ neprišiel na vyučovaciu hodinu po uplynutí 5 minút od zvonenia, oznámia to zástupkyni riaditeľky.
 4. Na začiatku vyučovacej hodiny hlásiť neprítomných žiakov.
 5. Po poslednej hodine sú povinní utrieť tabuľu, zatvoriť okná a kontrolovať stav triedy.

Čl. 4

Práva a povinnosti zákonného zástupcu

 Čl. 4/1 Povinnosti  zákonného zástupcu

 1. Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť pre svoje dieťa vhodné podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole, a na plnenie školských povinností.
 2. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dohliadať na to, aby jeho dieťa prišlo do školy upravene. Jeho šaty majú byť čisté, vlasy upravené. Nosiť šaty s negatívnymi symbolmi je zakázané.
 4. V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku  a riaditeľku školy.
 5. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.
 6. Informovať školu alebo školské zariadenie  o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Nákazlivú chorobu dieťaťa bezodkladne hlásiť triednemu učiteľovi.
 7. Nahradiť škodu, ktorú úmyselne zavinil jeho dieťa.
 8. V súlade so školským poriadkom uviesť dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa na vyučovaní.
 9. Pravidelne kontrolovať v žiackej knižke hodnotenie učebných výsledkov a správania dieťaťa a svojim podpisom to aspoň raz týždenne to potvrdiť.
 10. Odhlásiť dieťa z obedu ráno, najneskoršie do 7.30 hod. na telefónnom čísle 0907/198 477 (GASTRODS).

Čl. 4/2 Práva zákonného zástupcu

 1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti.
 2. Majú právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom.
 3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa a majú právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 4. Majú právo zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní dieťaťa.

Čl. 5

Správanie  žiakov

 1. Voči každému zamestnancovi školy, spolužiakom a voči ostatným návštevám v škole sa správať slušne a zdvorilo.
 2. Každý žiak CZŠ svojim správaním a vystupovaním s škole i na verejnosti reprezentuje túto školu. Žiaci sa pred vyučovaním a po vyučovaní modlia. Zdravia kresťanským pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus.
 3. Oslovenie pedagógov je: pani učiteľka, pán učiteľ.
 4. Nevyrušuj vyučovaciu hodinu!
 5. Je zakázané používať vulgárne výrazy.
 6. Chodiť do školy upravene. Šaty majú byť čisté, vlasy upravené. Nosiť šaty s negatívnymi symbolmi je zakázané.
 7. Za cennosti a za šperky, ktoré žiaka prinesie do školy, škola nenesie žiadnu zodpovednosť.
 8. Sviatočné podujatia uctia aj vhodným oblečením.
 9. Je zakázané svojvoľne odísť zo školy. V odôvodnených prípadoch môžeš opustiť školu so súhlasom triedneho alebo službukonajúceho učiteľa.
 10. Je zakázané zúčastniť sa trestných činov voči jedincovi, škole a voči spoločnosti. Účasť    v takých činoch a navádzanie iných na trestné činy, bude škola trestať v rámci svojich možností.
 11. V škole a na akciách organizovaných školou je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky!  Ich použitie sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku a žiak dostane zníženú známku zo správania.
 12. V škole je zakázané sa vykláňať z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky, používať zápalky, zapaľovače a petardy.
 13. Uvedom si, že učiteľská katedra nie je tvojim miestom. Je zakázané na nej sedieť a jesť!

Čl. 6

Dochádzka žiakov

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje
 2. Za každú vymeškanú vyučovaciu hodinu je žiak povinný priniesť ospravedlnenie.
 3. Zákonný zástupca môže písomne ospravedlniť v jednom mesiaci najviac päť dni. Ospravedlnenie bude uvedené v zápisníku.
 4. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní zákonný zástupca oznámi škole. Môže to urobiť každý deň od 7,30 hod. u svojho triedneho učiteľa.
 5. Ak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania:
 6. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci.
 7. Uvoľnenie do dvoch vyučovacích dní povoľuje triedny učiteľ.
 8. Viac ako tri dni povoľuje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.
 9. Ak sa žiak po absencii vráti do školy, bezodkladne predloží písomné ospravedlnenie v zápisníku, podpísané zákonným zástupcom, a pri chorobe dlhšej ako tri dni potvrdené lekárom.

Za neospravedlnené hodiny sú uložené žiakovi výchovné opatrenia:

 • Za 1 vyučovací deň (7 hodín):pokarhanie triednym učiteľom, oznámenie rodičom,
 • Za 7-29  neospravedlnených hodín: pokarhanie riaditeľkou školy,
 • Za 30-50 neospravedlnených hodín: znížená známka zo správania o 1 stupeň, oznámenie zriaďovateľovi a ÚPSVaR v Dunajskej Strede.
 • Za 51- 70 neospravedlnených hodín: znížená známka zo správania o 2 stupne.
 • Za viac ako 71 neospravedlnených hodín: znížená známka zo správania o 3 stupne.

Čl. 7

Pochvaly

 1. Žiakom školy sú poskytované tieto druhy pochvál:
 2. Individuálna ústna pochvala triednym učiteľom pred kolektívom triedy.
 3. Písomná pochvala od triedneho učiteľa.
 4. Pochvala od riaditeľky školy pred žiackym zhromaždením, udelenie diplomu, vecnej odmeny – /napr.za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech…/.
 5. Písomná pochvala od riaditeľky školy.

Čl. 8

Opatrenia na posilnenie správania

Škola po porušení jednotlivých ustanovení školského poriadku udeľuje nasledujúce výchovné opatrenia:

 Opatrenia na posilnenie správania

 1. Napomenutie triednym učiteľom – (písomné oznámenie rodičom) – pri 5 zápisoch do klasifikačného záznamu.
 2. Pokarhanie triednym učiteľom ( písomné oznámenie rodičom) – pri 10 zápisoch do klasifikačného záznamu.
 3. Pokarhanie riaditeľom školy ( písomné oznámenie rodičom) – pri 15 zápisoch do klasifikačného záznamu.
 4. Znížená známka zo správania o 1 stupeň (2) – po 20 zápisoch do klasifikačného záznamu, alebo bez dodržania postupnosti výchovných opatrení v nasledujúcich prípadoch:
 5. Za požitie drog, alkoholu alebo za fajčenie.
 6. Za úmyselné poškodenie vecí spolužiaka.
 7. Za opakujúce sa bezočivé správanie voči učiteľovi.
 8. Znížená známka zo správania o 2 stupne (3) – po 25 zápisoch do klasifikačného záznamu alebo bez dodržania postupnosti výchovných opatrení v nasledujúcich prípadoch:
 9. Za úmyselné a závažné šikanovanie v akejkoľvek forme voči spolužiakovi.
 10. Za právoplatné odsúdenie za trestný čin.
 11. Za vyhotovenie zvukového alebo obrazového záznamu o spolužiakovi bez súhlasu dotknutej osoby.
 12. Za opakujúce sa prípady uvedené v bode 4.

Žiak, ktorý dovŕšil 14. rok veku je už spôsobilý na protiprávne konanie, to znamená, že je trestne zodpovedný a môže byť stíhaný podľa Trestného zákona.

Zápisy budú zapísané v internetovej žiackej knižke.

Opatrenia na posilnenie disciplíny  budú evidované v triednom výkaze a v katalógovom liste žiaka.

Čl.9

Záverečné ustanovenia

1.    S obsahom Školského poriadku školy sa oboznámia žiaci školy a zákonní zástupcovia rodičov na úvodných triednických hodinách a na celoškolskom rodičovskom združení v školskom roku 2020/21.

2.    Zmeny a doplnky Školského poriadku schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy.

3.     Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 26. augusta 2021 na pracovnej porade.

4.     Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka na znak toho, že sa oboznámili so školským poriadkom, podpíšu školský poriadok.

Telefónne číslo: 0905 495 704

E-mail: czssvjana@gmail.com

Webové sídlo: www.szentjanos.sk

V Dunajskej Strede, dňa 02. 09. 2021