Lelki-nevelési program

Az egyházi iskola nevelési programja

A keresztény nevelés a teljes embert formálja, akinek halhatatlan lelke kiművelt arra, hogy az örökkévalóság befogadja. Akkor lehet sikeres, ha különböző nevelő tényezők összhangban érvényesülnek. Az új tanévben 2019/2020 Szent János Egyházi Alapiskolánk biztosítani kívánja minden pedagógus és tanuló lelki növekedését és szellemi-lelki fejlődését. A II. Vatikáni Zsinat Gravissimum educationis kezdetű deklarációja a keresztény nevelésről hangsúlyozza, hogy a katolikus iskola: „éppúgy mint a többi, a fiatalok kulturális és emberi alakítását célozza. Vannak azonban sajátos feladatai: megteremti az Evangéliumi szabadság és szeretet légkörét az iskolai közösségben, segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakoztatásával együtt növekedjék bennük az az új teremtmény, amellyé a keresztségben lettek.” (1965, 8. pont)  „A katolikus iskola nevelési tervének Krisztus az alapja” hangzik el a gondolat és ebben látjuk a katolikus iskola sajátos jellegét. (A Katolikus Nevelés Kongregációja, 1977, 13. old.) Egyházi iskolánk a II. Vatikáni Zsinat Gaudium ez spes pasztorális konstitúció alapján igazodik a nevelési és szociális feltételeknél ahhoz, hogy a gyermek számára biztosítva legyen a vallásos nevelés: „… ehhez viszont az szükséges, hogy mindenütt javuljanak a nevelési és társadalmi viszonyok, és főleg, hogy vallásos képzésben, vagy legalábbis teljes értékű erkölcsi oktatásban részesüljenek az emberek.” (1965, 87. pont)

 

1.
a) Kresťanský pozdrav
b) Spoločná modlitba učiteľov a detí pred a po vyučovaní, pred obedom a po obede
c) Budovanie dobrých kresťanských vzťahov a vzájomnej úcty medzi učiteľmi navzájom s deťmi
d) Spoločná modlitba riaditeľa a učiteľov na začiatok týždňa
e) Učiteľ má svojim spôsobom života svedčiť o viere v Boha a byť dobrým príkladom pre žiakov

2. Vzájomná kresťanská pomoc
a) Podporovať a motivovať slabších žiakov – individuálna pomoc
b) Všímať si rôzne sviatočné príležitosti a venovať im chvíľku pozornosti (meniny, narodeniny)
c) V duchu kresťanskej lásky pestovať vzájomnú ústretovosť
d) Pestovať ducha lásky a obetavosti

3. Týždenný program
a) Pravidelne sa vyučujú 2 hodiny náboženstva
b) Hlbšie poznať Sväté Písmo
c) Naučiť deti pracovať a správne sa orientovať vo Svätom Písme

4. Mesačný program
a) Praktizovanie svätých omší na prvý piatok
b) Duchovná obnova pre Vianocami a Veľkou nocou pre zamestnancov a žiakov školy, ktorú vedú duchovní otcovia.
Program obnovy:
• Prednáška na vybranú tému
• Zamyslenie sa – chvíľa ticha
• Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
• Svätá omša
• Ročne sa zamestnanci školy zúčastnia na duchovných cvičeniach
• Žiaci sa dvakrát do roka zúčastnia duchovnej obnovy

5. Plánovanie duchovných aktivít
September:   
Začiatok školského roka – svätá omša

Október:   
Svätý ruženec v rámci hodín náboženstva, Poklona k sviatosti Oltárnej

November:  
Spoločná modlitba za duše zosnulých – návšteva cintorína, Adventné duchovné dni Posvätenie adventného venca

December:
Duchovná obnova pre žiakov a učiteľov
Mikulášsky program v škole, v kostole, v nemocnici a v domove dôchodcov
Vianočné zvyky, koledy
Divadelné predstavenie: Narodenie Ježiša Krista

Január: 
Oslava dňa učiteľov (sv. omša)
Zimné športy, radostné chvíle v zimnej prírode

Február:
Fašiangové zvyky – karneval
Návšteva múzea s cirkevnou tematikou

Marec: 
Zapojenie detí do modlitby Krížovej cesty, Biblická olympiáda

Apríl:
Duchovná obnova učiteľov a detí
Veľkonočné zvyky

Máj:
Deň Matiek – program pre mamky v škole, požehnanie matiek

Jún:
Púť do Marianky
Ukončenie školského roka, TE DEUM – svätá omša v kostole