Lelki-nevelési program

1.
a) Kresťanský pozdrav
b) Spoločná modlitba učiteľov a detí pred a po vyučovaní, pred obedom a po obede
c) Budovanie dobrých kresťanských vzťahov a vzájomnej úcty medzi učiteľmi navzájom s deťmi
d) Spoločná modlitba riaditeľa a učiteľov na začiatok týždňa
e) Učiteľ má svojim spôsobom života svedčiť o viere v Boha a byť dobrým príkladom pre žiakov

2. Vzájomná kresťanská pomoc
a) Podporovať a motivovať slabších žiakov – individuálna pomoc
b) Všímať si rôzne sviatočné príležitosti a venovať im chvíľku pozornosti (meniny, narodeniny)
c) V duchu kresťanskej lásky pestovať vzájomnú ústretovosť
d) Pestovať ducha lásky a obetavosti

3. Týždenný program
a) Pravidelne sa vyučujú 2 hodiny náboženstva
b) Hlbšie poznať Sväté Písmo
c) Naučiť deti pracovať a správne sa orientovať vo Svätom Písme

4. Mesačný program
a) Praktizovanie svätých omší na prvý piatok
b) Duchovná obnova pre Vianocami a Veľkou nocou pre zamestnancov a žiakov školy, ktorú vedú duchovní otcovia.
Program obnovy:
• Prednáška na vybranú tému
• Zamyslenie sa – chvíľa ticha
• Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
• Svätá omša
• Ročne sa zamestnanci školy zúčastnia na duchovných cvičeniach
• Žiaci sa dvakrát do roka zúčastnia duchovnej obnovy

5. Plánovanie duchovných aktivít
September:   
Začiatok školského roka – svätá omša

Október:   
Svätý ruženec v rámci hodín náboženstva, Poklona k sviatosti Oltárnej

November:  
Spoločná modlitba za duše zosnulých – návšteva cintorína, Adventné duchovné dni Posvätenie adventného venca

December:
Duchovná obnova pre žiakov a učiteľov
Mikulášsky program v škole, v kostole, v nemocnici a v domove dôchodcov
Vianočné zvyky, koledy
Divadelné predstavenie: Narodenie Ježiša Krista

Január: 
Oslava dňa učiteľov (sv. omša)
Zimné športy, radostné chvíle v zimnej prírode

Február:
Fašiangové zvyky – karneval
Návšteva múzea s cirkevnou tematikou

Marec: 
Zapojenie detí do modlitby Krížovej cesty, Biblická olympiáda

Apríl:
Duchovná obnova učiteľov a detí
Veľkonočné zvyky

Máj:
Deň Matiek – program pre mamky v škole, požehnanie matiek

Jún:
Púť do Marianky
Ukončenie školského roka, TE DEUM – svätá omša v kostole